2020-09-06

Vildbin kan gynnas av stadsmiljö, medan blomflugor är förlorare

Den fältstudie jag genomförde i trädgårdar i Malmö med omnejd 2017 har äntligen lett till en publikation! Vi har analyserat hur artrikedom och artsammansättning av vildbin (solitären och humlor) och blomflugor i privata trädgårdar och gårdsmiljöer påverkas av urbanisering. Vi förväntade oss att mängden grönyta i omgivningen skulle vara den viktigaste faktorn för att förklara hur många arter av pollinatörer vi hittade, men istället var det befolkningstätheten som förklarade artrikedomen bäst.

Vi tolkar detta som att kvaliteten på gröna miljöer minskar kraftigt med befolkningstäthet, vilket gör att ett mått som "mängd grönyta" egentligen säger väldigt lite om hur bra livsmiljöer det finns för pollinatörer och annan biologisk mångfald. Dessutom kan höga huskroppar och trafikerade vägar bilda barriärer för till exempel flygande insekter. I en del områden med flerfamiljshus finns stora grönytor, men ändå är dessa område artfattiga. Här finns alltså möjlighet att uppgradera gröna miljöer för att gynna både biologiska mångfald och de boende i området.

Studien visade också att vildbin kan gynnas av urbana områden med låg befolkningstäthet (villa- och radhusområden) och att de arter vi hittade i Malmö skiljde sig från arterna vi hittade på landsbygden. Man kan alltså säga att stad och landsbygd kompletterar varandra när det gäller regional artrikedom av vildbin. För blomflugor såg det annorlunda ut: vi fann betydligt fler arter på landsbygden och de arter som vi ändå hittade i staden fanns redan på landsbygden. Liknande resultat har också andra forskare rapporterat om, så det verkar som att en hel del arter av vildbin kan utnyttja stadsmiljöns resurser, särskilt i villaträdgårdar, medan blomflugor är känsligare för urbaniseringen. Detta kan bero på att blomflugornas larver lever på annat än pollen och nektar från blommande växter, nämligen sånt som döda växtdelar, död ved, vattensamlingar, gödsel och bladlöss. Sånt städas ju ofta bort i stadens trädgårdar och grönområden, och då städas även mångfalden av blomflugor bort.

En länk till den nyhet som CEC gjorde på publikationen finns här.