2020-09-06

Vildbin kan gynnas av stadsmiljö, medan blomflugor är förlorare

Pollinerande insekter kan gynnas av stadsmiljöernas trädgårdar, men det beror både på hur tätbebyggd staden är och vilka artgrupper det rör sig om. Vår studie visar att medan artrikedomen av vildbin är högre i Malmös villaområden än den omgivande landsbygden, så är det precis tvärt om för blomflugor. Tätbebygda områden har dessutom låg artrikedom för alla arter. Det behövs nytänkande för att bygga "tätt och grönt" på ett sätt som gynnar biologisk mångafald.

Läs mer »